تامین کالا

این مرحله شامل ارائه متریال مورد نیاز پروژه براساس نوع طراحی پروژه (در خصوص پروژه هایی که فاز طراحی نیز به عهده مجموعه بوده) و یا تامین کالای مراجعین و مشتریان محترم به صورت فاز مستقل می باشد. 

در ادامه دسته بندی محصولات آورده شده است

اخرین محصولات اضافه شده